SN/K 525 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Standarden NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble utgitt i 2011. Målet med kontraktstandarden var å legge grunnlaget for forutsigbarhet, fleksibilitet og frihet for den som får tjenesten. Kontrakten fordeler ansvar mellom partene og skaper administrative forutsetninger for et godt samarbeid.

Tanken bak ordningen om brukerstyrt personlig assistanse, er at den som har et tjenestebehov, skal få et så selvstendig liv som mulig. Brukerstyringen er et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring.

Komiteen SN/K 525 har følgende mandat:

Komiteen skal revidere Norsk Standard NS 8435:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og tilhørende blanketter 8435 A og 8435 B. Revisjonen skal bidra til å ivareta kravene i lov og forskrift som skal bidra til fleksibilitet og frihet for tjenestemottager.

Komiteen skal starte med kartlegging av grunnleggende problemstillinger, utfordringer og erfaringer med standarden og tilhørende blanketter, som legges frem for sektorstyret helse og omsorg i løpet av 6 måneder etter oppstart.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden. Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen. Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år og frem til 1. januar 2020.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)