SN/K 14 Faste slokkesystemer

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Kristian Hox fra COWI AS

Kontaktperson

Mandat

Mandat ble vedtatt i Sektorstyret BAE 2021-11-04:
Komiteen SN/K 014 skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av standarder fra ISO/CEN innen området.

Komiteen skal følge arbeidet i:
• CEN/TC 191 Faste brannslokkesystemer
• CEN/TC 191/SC 1 Røykventilasjon

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 191 og CEN/TC 191/SC 1, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål»

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert fra Standard Norge. Reglene finnes på www.standard.no

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 191
 • CEN/TC 191/SC 1

Representert i komiteen

 • Askim og Mysen Rør as
 • BRAKON AS
 • BRANNTEKNISK FORENING
 • BW SPRINKLER AS
 • Brann og Vannteknikk as
 • COWI AS
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • FINANS NORGE
 • FINANS NORGE FORSIKRINGSDRIFT
 • HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
 • IGNEUS AS
 • JE CONSULT AS
 • JOHNSON CONTROLS NORWAY AS
 • LESJA OG DOVRE BRANNVESEN INTERKOMMUNAL
 • MULTICONSULT ASA
 • NOHA NORWAY AS
 • PREVENT SYSTEMS AS
 • RAMBØLL NORGE AS
 • RIF
 • RISE FIRE RESEARCH AS
 • TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS (NORWAY) AS
 • WAGNER FIRE SAFETY AS