SN/K 561 Bade- og svømmeanlegg

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Alice Boyd fra KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET

Kontaktperson

Mandat

Det reoppnevnes med følgende mandat:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 83 og CEN/TC 136 og gi faglig støtte til de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker fra ISO/TC 83 og CEN/TC 136, herunder utarbeide norske kommentarer, foreslå norsk tittel og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. Komiteen skal også videreformidle informasjon om standardiseringsarbeidet og bruk av standarder til ulike interessegrupper i Norge.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.
Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.”
Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde SIP og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Arbeidet har grenseflater til flere andre fagområder som vannkvalitet og avløp, prøvingsmetoder og ulike deler av bygg og byggevarer. Det er også overlapp til sport og fritidsprodukter generelt («vannlek» med mer), som ligger i samme tekniske komite som deler av bade- og svømmeanlegg (CEN/TC 136). Speilkomiteen vil derfor vurdere behovet for å koordinere arbeidet med andre, relevante speilkomiteer i Standard Norge.
- CEN/TC 230 “Water analysis”
- ISO/TC 147 “Water quality”

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 83
 • CEN/TC 136

Representert i komiteen

 • ASKERBADET KF
 • ASPLAN VIAK AS
 • BWT BIRGER CHRISTENSEN AS
 • BÆRUM KOMMUNE
 • ENWA BADEANLEGG AS
 • HELSEDIREKTORATET
 • KLUBBEN AS
 • KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
 • NORGES LIVREDNINGSSELSKAP
 • NORGES SVØMMEFORBUND
 • OSLO KOMMUNE
 • SWIMEYE AS