SN/K 186 Læringsteknologi

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Eva Mjøvik fra UTDANNINGSDIREKTORATET

Kontaktperson

Mandat

[Mandat fastsatt 2020-05-18:]

Prosjektet skal sørge for at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale standarder innen læringsteknologi og arbeide for gjennomslag for norske posisjoner gjennom effektiv drift av speil komitéen.

Standardene som utvikles har som mål å:
• Bidra til innovativ utvikling av fagområdet
• Gi veiledning om hvordan man kan implementere bruken av læringsteknologi på best mulig måte
• Sammenfatte beste praksis for sikker bruk av teknologien
• Gi anbefalinger for brukergrensesnitt og ytelse

SN/K 186 er nasjonal speilkomité for følgende europeiske og internasjonale standardiseringskomiteer. Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale standarder innenfor læringsteknologi knyttet til:
• ISO/IEC JTC 1/SC 36 (Information technology for learning, education and training)
• CEN/TC 353 (Information and Communication Technologies for learning education and training)
• CEN/TC 428 (ICT Professionalism and Digital Competences)

Komiteen kan ved behov også samarbeide, delta i eller utvikle produkter på grunnlag av arbeid i nasjonale og internasjonale standardiseringsinitiativer og -konsortier utenom ISO/IEC og CEN.

SN/K 186 har ansvar for samordning og utnevnelse av norske eksperter og delegater til internasjonalt arbeid, og for å støtte disse ekspertene og delegatene i arbeidet. De som deltar internasjonalt, forventes å rapportere tilbake til SN/K 186.

Komiteen skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/IEC JTC 1/SC 36, CEN/TC 353 og CEN/TC 428 med underkomiteer, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. Komiteen skal videre gi råd om fastsetting av internasjonale standarder som norske standarder og ved behov bidra med forslag til norske titler.

SN/K 186 skal fortløpende vurdere behovet for internasjonale og nasjonale standarder samt eventuelle standardiserte tilleggsprodukter (veiledere, oversettelser osv.) innenfor prioriterte områder som supplement til internasjonale og europeiske standarder. Ved oversettelse til norsk av standarder innenfor arbeidsområdet kan komiteen bli konsultert for fagterminologi. Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminarer, informasjonsmateriell o.l.

Arbeidet i SN/K 186 skal koordineres med øvrig nasjonalt standardiseringsarbeid innenfor læringsteknologi. Det forventes at de som oppnevnes til denne komiteen, enten selv eller via representant/medarbeider også bidrar aktivt i én eller flere av komiteens arbeidsgrupper. SN/K 186 skal bidra til best mulig bemanning av arbeidsgruppene og være rådgivende organ for arbeidsgruppelederne.

Prioritert område for komiteen:
• Digitale læringsressurser: distribusjon/integrasjon, aktivitets- og metadata, individuell tilpasning og tilgjengelighet, digitale oppgaver og prøver.

Komiteen kan selv foreslå endringer av prioritert område eller nye prioriterte områder og slike foreslåtte endringer skal godkjennes av Standard Norge før iverksettelse i komiteen. Komiteen skal legge fram forslag til Standard Norge om konkrete standardiserings aktiviteter innen prioritert område. Endring av prioritering og oppstart av konkrete nasjonale standardiseringsprosjekter forutsetter at mandatet revideres. Komiteen kan ved behov etablere arbeidsgrupper til å løse konkrete arbeidsoppgaver.

Komitéleder velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år (lederen skal ansees som nøytral).

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen, aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i SN/K 186 med arbeidsgrupper skal tilpasses budsjettet for markedsområde IKT og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen og arbeidsgruppene blir nedlagt.

Komiteen videreføres så lenge Norge har aktivt medlemskap i internasjonale komiteer, og arbeidet.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/IEC JTC 1/SC 36
 • CEN/TC 353
 • CEN/TC 428

Representert i komiteen

 • ATEA AS
 • BIBLIOTEKSENTRALEN SA
 • BOKBASEN AS
 • BS UNDERVISNING AS
 • CAPPELEN DAMM AS
 • CONEXUS AS
 • CYBERBOOK AS
 • DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE
 • DRAMMEN KOMMUNE
 • EDUPLAYTION AS
 • EDUSSEUS AS
 • FORLAGSHUSET VIGMOSTAD & BJØRKE AS
 • GOOGLE NORWAY AS
 • GYLDENDAL ASA
 • H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS
 • HYPATIA AS
 • IKT NORGE
 • INSPIRIA SCIENCE CENTER AS
 • KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
 • KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
 • Kommuneforlaget AS
 • LEARNLAB AS
 • MICROSOFT NORGE AS
 • MOAVA AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK RIKSKRINGKASTING AS
 • Neddy AS
 • OSLO KOMMUNE
 • OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
 • RAVN WEBVEVERIET AS
 • SESAM.IO AS
 • SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR
 • SKOLON AS
 • STATPED
 • STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
 • STUDIX AS
 • TELL FORLAG OG FORLAGSSERVICE AS
 • TV 2 SKOLE AS
 • UNIVERSITETET I BERGEN
 • UNIVERSITETET I OSLO
 • UTDANNINGSDIREKTORATET
 • VESTLAND FYLKESKOMMUNE
 • VIGO IKS
 • VISMA AS
 • VISMA ENTERPRISE AS