SN/K 133 Gjødsel

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Karl-Jan Erstad fra RÅDGIVANDE AGRONOMAR AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 21.10.2021: Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen gjødsel og kalk. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 134 Fertilizers, soil conditioners and beneficial substances og CEN/TC 260 Fertilizers and liming materials. Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 134
og CEN/TC 260, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi. Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området. Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 260
  • ISO/TC 134

Representert i komiteen

  • EUROFINS AGRO TESTING NORWAY AS
  • FRANZEFOSS MINERALS AS
  • NORSK BIOKULLNETTVERK
  • RÅDGIVANDE AGRONOMAR AS
  • YARA INTERNATIONAL ASA