SN/K 32 Bioenergi

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Simen Gjølsjø fra NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

Kontaktperson

Mandat

Den norske standardiseringskomiteen SN/K 032 Bioenergi skal være speilkomite for internasjonale komiteer innen sitt område.

Komiteens virksomhetsområde omfatter nasjonal og internasjonal standardisering innen fagområdene biogass, fast biobrensel og bærekraftig produksjon av biomasse til energiformål.

SN/K 032 Bioenergi:
• skal være norsk speilkomite for følgende internasjonale komiteer: (Antall standarder under utarbeidelse og antall publiserte standarder i komiteene er vist i parentes.)
 ISO TC 255 Biogas (2/0)
 CEN TC 408 Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid (1/2)
 ISO TC 238 Solid biofuels (8/34)
 CEN TC 335 Solid biofuels (5/38)
 CEN TC 343 Solid Recovered Fuels (0/28)
 CEN TC 383 Sustainably produced biomass for energy applications (3/4)
 CEN TC 411 Bio-based products (3/11)
• skal følge utviklingen av internasjonale standarder og støtte norsk deltakelse med eksperter til disse komiteene og tilhørende arbeidsgrupper for derved å medvirke til at norske interesser ivaretas.
• gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker og gi forslag til standarder som blir forelagt av nevnte komiteene.
• skal foreslå eksperter for deltagelsen i komiteer ut fra bransjens interesser og aktivitet innen de forskjellige områdene.
• skal vurdere behovet for norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt i henhold til CEN og ISO regler og den til enhver tid gjeldende strategi for norsk standardisering. Standard Norge vil sørge for nødvendig nasjonal høring.
• kan ved oversettelse til norsk av standarder innenfor et arbeidsområde bli konsultert.
• kan foreslå kurs og seminarer innen fagområdet for gjennomføring av Standard Online.
• kan gjennomføre workshops og høringer innen fagområdet i regi av Standard Norge.
Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Aktiviteten og arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde Industri og Energi i Standard Norge.

Møter
Komiteen skal holde møter etter behov anslagsvis 2-4 komitemøter i året.

Funksjonstid
Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 5 år. Komiteen kan nedlegges tidligere dersom det ikke finnes finansiering for arbeidet eller tilstrekkelig interesse i bransjen.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 255
 • ISO/TC 238
 • CEN/TC 335
 • CEN/TC 408
 • CEN/TC 343
 • CEN/TC 383
 • CEN/TC 411

Representert i komiteen

 • BIOKRAFT AS
 • ENOVA SF
 • NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI
 • NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
 • NORSK BIOENERGIFORENING
 • NORSK VARME
 • NORSK VED FORUM FOR VEDPRODUSENTER AS
 • PRICEWATERHOUSECOOPERS AS
 • STIFTELSEN SINTEF
 • TINE SA
 • VYSUS NORWAY AS