SN/K 552 Bærekraftig innkjøp

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

Todelt mandat:
Del I
Fokus på de politisk og strategisk utfordringene ved innkjøp
Del II
Dekker alle operasjonelle faser i innkjøpsprosessen

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.
Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.”

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses det budsjettet som er fastlagt for komiteen. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.