SN/K 416 NS 3420 - Del G - Grunnarbeider - del 2

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Morten Lund fra STANDARD NORGE

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal utarbeide forslag til innhold eller endringer og tillegg til eksisterende del G i NS 3420.
Komiteen skal primært vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming. Komiteen skal følge den hovedinndelingen og de redaksjonelle retningslinjene som er fastlagt av SN/K 401 Redaksjonskomiteen for NS 3420. Komiteen kan selv imidlertid foreslå redaksjonelle endringer, som skal varsles og fremlegges redaksjonskomiteen i god tid før ferdigstillelse av høringsdokument.
Komiteen skal videre vurdere europeiske standarder som berører NS 3420 del G, og vil etter behov bli konsultert ved eventuell oversettelse fra engelsk av de aktuelle normative referansene.
Som en del av revisjonsarbeidet skal komiteen så langt det lar seg gjøre arbeide for å oppnå samsvar mellom de tekniske krav i NS 3420 del G og Statens vegvesens håndbøker R761 Prosesskode 1 og R762 Prosesskode 2, samt andre relevante håndbøker.

Representert i komiteen

 • AARSLEFF FUNDAMENTERING & BORING AS
 • BANE NOR SF
 • COWI AS
 • ENTREPRENØRSERVICE AS
 • GEO FUNDAMENTERING & BERGBORING AS
 • HUTH & WIEN ENGINEERING AS
 • MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
 • MULTICONSULT ASA
 • RAMBØLL NORGE AS
 • STATENS VEGVESEN
 • STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
 • SWECO NORGE AS
 • Veidekke ASA