SN/K 136 Luftkvalitet

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Morten C. Hogsnes fra NEMKO GROUP AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen: klimagassutslipp, utslipp fra stasjonære kilder, omgivelsesluft, innendørsluft samt gasser i og fra grunnen eller avsetninger.

Komiteen skal følge arbeidet i:

 • CEN/TC 264 «Air Quality»
 • ISO/TC 146 «Air Quality» og følgende underkomiteer (SC):
  • SC 1: Stationary source emissions
  • SC 3: Ambient atmospheres
  • SC 6: Indoor air

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 146 og CEN/TC 264, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 146
 • CEN/TC 264
 • ISO/TC 146/SC 1
 • ISO/TC 146/SC 3
 • ISO/TC 146/SC 6

Representert i komiteen

 • AVDELING 0314 VED SINTEF PETROLEUMSFORSKNING, INDUSTRI ENERGI
 • HUSEIERNES LANDSFORBUND
 • MILJØDIREKTORATET
 • NEMKO GROUP AS
 • NILU - STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING
 • NORSK ENERGI
 • SINTEF AS
 • STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT