SN/K 535 Merking av fiskekasser

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av den Europeiske standarden.

Komiteen skal være nasjonal speilkomité for:
• CEN/TC 225 AIDC technologies.
• I tillegg skal komiteen følge med på relevante workshops i CEN.

Komiteen skal:
• Følge og påvirke arbeidet i CEN/TC 225 AIDC technologies, spesielt arbeidsgruppe 4 der den europeiske standarden utvikles.
• Sikre at innholdet i NS 9405 blir ivaretatt i den europeiske standarden, på en slik måte at norske sjømat eksportører styrker sitt konkurranse forhold i Europa.
• Holde oversikt over andre relevante standarder mot ISO og CEN i tråd med norske interesser innen fagområdet.
• Utarbeide en plan for hvordan vi skal engasjere norske og internasjonale eksperter som sikrer gjennomføringen av prosjektet.
• Sikre at norske eksperter deltar i CEN/TC 225 arbeidsgruppe 4.
• Legge frem forslag på hvilke standarder som skal fastsettes.
• Utarbeide og gi innspill til standarder under utvikling i den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 225 AIDC technologies.
• Gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt.
• Det skal tilstrebes et nært samarbeid med andre referansekomiteer innen tilstøtende fagområder (skal avklares nærmere med komiteen).

Under utførelsen av sitt arbeid, skal komiteen ta hensyn til det til enhver tid gjeldende regelverk og strategier for fisk og sjømat.