SN/K 68 Aluminiumkonstruksjoner

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Øyvind Vikingstad fra MARINE ALUMINIUM AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og norske interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen området aluminiumskonstruksjoner.

Komiteen skal følge arbeidet i:
• CEN/TC 250/SC 9 Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner
• CEN/TC 135 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumskonstruksjoner

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 250/SC 9 og CEN/TC 135, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komitéen skal utvikle og vedlikeholde nasjonale tillegg til prosjekteringsstandardene, Eurokodene, utviklet av CEN/TC 250/SC 9. De nasjonale tilleggene angir nasjonale bestemmelser der Eurokodene inviterer til dette. De nasjonale tilleggene kan også inneholde tilleggsinformasjon til Eurokodene der denne ikke er i konflikt med standardens bestemmelser.

Komiteen skal utarbeide eventuelle andre norske tilleggsdokumenter til de standardene som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Generelt for alle komitéer gjelder:
• Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.
• Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.
• Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde Konstruksjoner og byggevarer og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komitéen blir nedlagt.

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert fra Standard Norge. Reglene finnes på www.standard.no

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 250/SC 9
  • CEN/TC 135

Representert i komiteen

  • DR TECHN OLAV OLSEN AS
  • LEIRVIK AS
  • MARINE ALUMINIUM AS
  • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
  • SINTEF AS
  • STATENS VEGVESEN
  • UPTIME INTERNATIONAL AS