SN/K 275 Revisjon av NS 8172

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal revidere NS 8172:1988 som fastlegger metoder for ”Måling av lydnivå fra tekniske installasjoner”. Målinger innendørs er erstattet av NS-EN ISO 16032. Revidert standard skal omfatte utendørs målinger av støy fra tekniske installasjoner. Standarden oppdateres i forhold til andre relaterte standarder, som ivaretar ny kunnskap og krav i forskrifter og regelverk, herunder Teknisk forskrift, veiledning og NS 8175, SFTs retningslinje T-1442 og ny forskrift for støy fra industri fra SFT, forskrift om miljørettet helsevern, maskinforskrift mv.
På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.
Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.
Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 4 år.