SN/K 377

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Magne Gulbrandsen fra NORGES BANK

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2018-05-29:

Komiteen skal utarbeide forslag til innhold i NS 6420 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester
- Del OD: Sikkerhetstjenester for a ivareta sikkerhetsnivået i og mot et bygg. Sikkerhetstjenester omfatter i denne sammenhengen vakthold, vakt, sikkerhet, sikring, kombinasjon teknologi og fysisk tilstedeværelse og beredskapstjenester.

Komiteen skal primært vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming. Komiteen skal sa langt det passer føIge den hovedinndelingen og de redaksjonelle retningslinjene som er fastlagt av
SN/K 401 Redaksjonskomiteen for NS 3420. Komiteen kan imidlertid foreslå redaksjonelle endringer, som skal varsles og fremlegges SN/K 401 Redaksjonskomiteen i god tid før ferdigstillelse av høringsdokument.

Komiteen skal vurdere europeiske standarder som berører de delene av
NS 6420 som komiteen har ansvaret for, og vii etter behov bli konsultert ved eventuell oversettelse av de aktuelle normative referansene fra engelsk til norsk.

Arbeidet skal samordnes med andre fagkomiteer innenfor sikkerhet i Standard Norge:
• SN/K 296 Samfunnssikkerhet i BAE-sektoren
• SN/K 347 Brann- og sikkerhetstjenester (speilkomite for CEN/CLC/JTC 4 Services for fire safety and security systems)
• SN/K 567 Private sikkerhetstjenester (speilkomite for CEN/TC 439 Private security services).

Representert i komiteen

 • AVARN SECURITY AS
 • DNB BANK ASA
 • HRP AS
 • KJELDSBERG EIENDOMSFORVALTNING AS
 • NHO SERVICE OG HANDEL
 • NORGES BANK
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND
 • SECURITAS AS
 • ULLENSAKER KOMMUNE
 • UNIVERSITETET I OSLO