SN/K 214 Vedlikehold av håndslokkere

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

Reoppnevnelse av komiteen. Gjelder revisjon av NS 3910:2015 Brannmateriell - Vedlikehold av håndslokkere.
Mandat godkjent av sektorstyre 2018-10-25:
Komiteen skal vurdere revisjon av punkt 4 Krav til kompetent person og punkt 5 Kravene til kompetent virksomhet. Komiteen skal også vurdere om det er ytterligere punkter som må endres mht. markedets behov.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år. Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.”

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde Bygg Anlegg Eiendom og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.