SN/K 63 Jordskjelvlaster

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Amir Kaynia fra NORCONSULT AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og norske interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. Komiteen skal følge arbeidet i:
- CEN/TC 250/SC 8 «Eurokode 8, Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning»
- ISO der dette er naturlig å gjøre

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i europeiske og internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. 

Komiteen skal samarbeide med SN/K 370 Eurokoder (speiler CEN/TC 250 og koordinerer de nasjonale komiteene tilknyttet Eurokodene).

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vedlikeholde og utarbeide nasjonale tillegg innenfor arbeidet det speiler.

Vedlikehold innebærer utvikling av rettelsesblad, endringsblad eller revisjon etter behov.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på tre år.
Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på tre år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.
Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komitéens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 250/SC 8
 • CEN/TC 340

Representert i komiteen

 • DR ING A AAS-JAKOBSEN AS
 • HEIDELBERG MATERIALS NORWAY AS
 • NORCONSULT AS
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • Privat eller Pensjonist
 • STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
 • STIFTELSEN NORSAR
 • UNIVERSITETET I BERGEN
 • UNIVERSITETET I STAVANGER