SN/K 81 Geotekniske laboratorie- og feltundersøkelser

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Kristoffer Kåsin fra STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen geotekniske laboratorie- og feltundersøkelser.

Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 341 Geotechnical Investigation and Testing, ISO/TC 182 Geotechnical investigation and testing, CEN/TC 250/SC 7 Eurocode 7 - Geotechnical design når det gjelder Eurocode 7 – Del 2. Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

 Komiteen skal i tillegg utarbeide og holde vedlike NS 8020-1 og 2 for krav til utførende av geotekniske laboratorie- og feltundersøkelser.

 Komiteen skal i tillegg ha ansvaret for revisjoner av NS 3420, del D Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del D: Undersøkelser, registreringer og kontroll, når det gjelder geotekniske laboratorie- og feltundersøkelser, og utarbeide nødvendige tilleggsdokumenter i denne sammenheng, som eksempler og veiledere. Når det gjelder NS 3420-D skal komiteen koordinere sitt arbeid med redaksjonskomiteen for NS 3420.

 Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

 Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

 Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • ISO/TC 182/SC 1
  • CEN/TC 341
  • ISO/TC 182

Representert i komiteen

  • ERA GEO AS
  • GEO NORWAY AS
  • MULTICONSULT ASA
  • RAMBØLL NORGE AS
  • STATENS VEGVESEN
  • STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT