SN/K 261 Kulturmiljø

Nøkkelinformasjon

Status:
active
Komitéleder:
Henrik Smith fra RIKSANTIKVAREN

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 13.12.2021: Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen kulturmiljø.

Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 346 Cultural heritage.

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 346, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell o.l.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 346

Representert i komiteen

  • NILU - STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING
  • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
  • RIKSANTIKVAREN
  • STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR KULTURMINNEFORSKNING
  • SWECO NORGE AS
  • Stiftelsen Norsk Teknisk Museum