SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv
Komitéleder:
Herman Bruserud fra UNIVERSITETET I OSLO

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal utarbeide en standard med overordnet struktur for ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag. Komiteen skal se på muligheten for å utarbeide et konkurransegrunnlag for prosjekterings- og rådgivningstjenester, på linje med NS 3450.

Komiteen skal fremlegge de grunnleggende problemstillinger og utfordringer for sektorstyre BAE så snart disse er kartlagt og før fjerde komitemøte.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil X år.

Representert i komiteen

  • ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE
  • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
  • NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING
  • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
  • NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING
  • RIF
  • STATSBYGG
  • UNIVERSITETET I OSLO