SN/K 182 Hydrogenteknologi

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Trond Carlsen fra DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Kontaktperson

Mandat

SN/K 182 Hydrogenteknologi ble etablert som norsk speilkomité i 2014 og revitalisert i 2018.  Som følge av et initiativ fra CEN om etablering av en europeisk standardiseringskomite for hydrogen, ble det gjort en studie for å identifisere interesse og behov for deltagelse i hydrogenstandardisering i Norge, blant annet i samarbeid med Norsk Hydrogenforum. SN/K 182 ble etablert i forkant av det første europeiske møtet for å ivareta de norske interessentenes standardiseringsbehov og meninger innen temaet hydrogenteknologi.

Ammoniakk som energibærer ble inkludert i omfanget til speilkomitéen i 2023. I tillegg ble speiling av lav-karbon arbeid innenfor ISO/TC 67 'Oil and gas including lower carbon energies' lagt til i mandatet for SN/K 182.

Komiteens mål er å bidra til implementering og bred bruk av hydrogen som en betydelig lav-karbon energibærer i ulike applikasjoner i Norge, inkludert i form av ammoniakk. En forutsetning for det vil være at det utvikles internasjonale standarder som kan muliggjøre sikker produksjon, lagring, distribusjon og bruk av hydrogen. 

Komiteen speiler internasjonalt standardiseringsarbeid i CEN/CLC/JTC 6 «Hydrogen in energy systems», i ISO/TC 197 «Hydrogen technologies», samt lav-karbon arbeidet i ISO/TC 67 "Oil and gas, including lower carbon energies".  

Komiteens arbeid er relevant for følgende av FN's bærekraftsmål:

 • Mål 7: Ren energi for alle
 • Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
 • Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Mål 13: Stoppe klimaendringene

Trond Carlsen fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) er leder for komiteen.

Komiteen har et tett samarbeid med Norsk Hydrogenforum for formidling av informasjon mellom standardiseringen og norsk hydrogenindustri.

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse bygges og norske interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen hydrogenteknologi og ammoniakk. Komiteen skal bidra til utvikling av internasjonale standarder som kan muliggjøre sikker produksjon, lagring, distribusjon og bruk av hydrogen i Norge. Nåværende fokus er på veitransport, bunkring og industri, men omfanget kan utvides til også å dekke maritimt, luftfart og transport på bane. 

Komitéen skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO eller CEN, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. 

Komitéen skal støtte de norske deltakerne i de internasjonale komiteene og arbeidsgruppene som speiles.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi. Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid. 

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell og lignende. 

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteens aktivitet endres.

Hydrogenkomiteen har ca 4 møter i året, hvorav minst ett skal være med fysisk oppmøte. I tillegg skal norsk deltagelse i plenarmøter i ISO/TC 197 og i CEN/CLC/JTC 6 prioriteres i tråd med forventningene til P-medlemmer.
Arbeidet i komiteen følger aktiviteten for arbeidene i ISO og CEN. Ekspertene skal ved avstemning i ISOlutions fremme sin mening og dermed rådgi Standard Norge med hva norske interesser mener og stemmer om angjeldende tema, basert på konsensus. 


Norske eksperter som deltar i internasjonale arbeidsgrupper (WG'er) skal følge arbeidsprogrammet i arbeidsgruppen, samt rapportere jevnlig til speilkomitéen.
Komiteen skal legge vekt på erfaringsutveksling og kompetansedeling for å fremme felles mål om sikker implementering av hydrogen i Norge. 

Komiteen kan i samarbeid med Standard Norge vurdere aktuelle kommunikasjonsaktiviteter.

Interessenter:

Næringsliv (SMB merket med *) Applied Hydrogen AS*, Equinor, Green H*, Hexabon Ragasco AS*, HYEX Safety AS*, HYNION*, HYSTAR*, Jaras Gas AS*, Nel Hydrogen Electrolyser AS, Statkraft AS, Tolcon AS*
Myndigheter DSB, Havtil, Justervesenet, Sjøfartsdirektoratet, Statens Vegvesen
Forbrukere  
Arbeidstakerorganisasjoner  
Akeademia og forskning UiB, UiS, USN, UiT, Rise Fire Research AS, IFE, Safetec Nordic AS, Sintef AS, Sintef Energi AS, Stiftelsen Sintef
Prøving, sertifisering og akkreditering DNV AS
NGO'er Norsk Hydrogenforum

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/CLC/JTC 6
 • ISO/TC 197
 • ISO/TC 197/SC 1

Representert i komiteen

 • APPLIED HYDROGEN AS
 • COORSTEK MEMBRANE SCIENCES AS
 • DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • DNV AS
 • EQUINOR ASA
 • GREEN H AS
 • HAVINDUSTRITILSYNET
 • HEXAGON RAGASCO AS
 • HYEX SAFETY AS
 • HYNION AS
 • HYSTAR AS
 • INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK
 • JARAS GAS AS
 • JUSTERVESENET
 • NEL HYDROGEN ELECTROLYSER AS
 • NORSK HYDROGENFORUM
 • RISE FIRE RESEARCH AS
 • SAFETEC NORDIC AS
 • SINTEF AS
 • SINTEF ENERGI AS
 • STATENS VEGVESEN
 • STATKRAFT AS
 • STIFTELSEN SINTEF
 • TOLCON AS
 • UNIVERSITETET I BERGEN
 • UNIVERSITETET I STAVANGER
 • UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE
 • UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET