SN/K 182 Hydrogenteknologi

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Trond Carlsen fra DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Kontaktperson

Mandat

Denne komiteen har ansvaret for å følge opp standardiseringsarbeidet i CEN-CLC/JTC 6 "Hydrogen in energy systems" og ISO/TC 197 "Hydrogen Technology". 

Trond Carlsen fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) er leder for komiteen.

Komiteen har også tett samarbeid med Norsk Hydrogenforum for formidling av informasjon mellom standardiseringsverden og hydrogenindustrien.

Komiteen er engasjert i en arbeidsgruppe i CEN-CLC/JTC 6 "Hydrogen in energy systems" som omhandler sikkerhet. Komiteen er også engasjert i ulike arbeidsgrupper i ISO/TC 197 Hydrogen Technlonogy som jobber med oppdatering av ISO-standarder der norske eksperter har interesser og kompetanse. Målet er utvikling av internasjonale standarder som kan bane vei for sikker bruk av hydrogen som energibærer både for veitransport og for maritim transport. Det ultimate målet er implementering og bruk av hydrogen som en viktig energibærer i ulike applikasjoner i Norge.

Bakgrunn
Etter et initiativ fra CEN om etablering av en europeiske standardiseringskomite for hydrogen ble det gjennomført en studie for å identifisere interesse og behov for hydrogenstandardisering i Norge. Komitesekretær har hatt et godt samarbeid med Norsk Hydrogenforum som bekreftet interessen for en norsk speilkomite for hydrogen. SN/K 182 ble derfor etablert i forkant av det første europeiske møtet for å samordne behovene og meningene til de norske interessentene. Komiteen ble etablert i 2014 og revitalisert i 2016.

Mandat
Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen hydrogenteknologi. Komiteen skal følge arbeidet i CEN/CLC/TC 6 «Hydrogen» og ISO/TC 197 «Hydrogen technologies» og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/CLC/TC 6 og ISO/TC 197, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet Energi og Petroleum og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komitésammensetning

Interessent type Virksomhet
Næringsliv Applied Hydrogen, Hexagon Ragasco, Equinor, Jaras Gas, Statkraft, Tolcon, HYSTAR HYNION, HYEX Safety 
Myndigheter DSB, Statens Vegvesen, Sjøfartsdirektoratet, Justervesenet
Arbeidstakerorganisasjoner  
Undervisning og forskning UiT, USN, Sintef, Rise Fire Research
Frivillige organisasjoner/NGO Norsk Hydrogenforum
Sertifiseringsorganer, prøvings- og testlaboratorier DNV 
Forbruker  


Ved behov for ytterligere spesialkompetanse kan andre eksperter inviteres til å delta på enkelte møter eller i egne arbeidsgrupper.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/CLC/JTC 6
 • ISO/TC 197
 • ISO/TC 197/SC 1

Representert i komiteen

 • APPLIED HYDROGEN AS
 • DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • DNV AS
 • EQUINOR ASA
 • GREEN H AS
 • HEXAGON RAGASCO AS
 • HYEX SAFETY AS
 • HYNION AS
 • HYSTAR AS
 • INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK
 • JARAS GAS AS
 • JUSTERVESENET
 • NEL HYDROGEN ELECTROLYSER AS
 • NORSK HYDROGENFORUM
 • PETROLEUMSTILSYNET
 • RISE FIRE RESEARCH AS
 • SAFETEC NORDIC AS
 • SINTEF AS
 • SINTEF ENERGI AS
 • SJØFARTSDIREKTORATET
 • STATENS VEGVESEN
 • STATKRAFT AS
 • STIFTELSEN SINTEF
 • TOLCON AS
 • UNIVERSITETET I BERGEN
 • UNIVERSITETET I STAVANGER
 • UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE
 • UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET