SN/K 556 Universell utforming - persontransport

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:

Komitéen har følgende mandat:
• Komiteen skal utarbeide en standard for universell utforming av busser for de ulike busskategoriene og tilhørende infrastruktur, for å sikre felles, nasjonale krav og sikre likeverdig tilgang til busstransport og som spesifiserer/utdyper lovfestede krav om universell utforming av slike transportmidler
• Standard for passasjerrettigheter innen persontransport, bygget bl.a. på lovgivning om rettigheter for busspassasjerer og lovgivning om passasjerrettigheter som yrkestransportloven samt annet relevant lovverk
• Komiteen skal utarbeide en standard for utøvelse og kvalitetssikring av transporttjenester, bygget bl.a. på de generelle kravene i NS 11030, og lovgivning om passasjerrettigheter som yrkestransportloven og annet relevant lovverk

Standardene skal være en støtte for offentlige myndigheter og administrasjonsselskap, bussleverandører og leverandører av materiell, operatører og utøvere av transportrelaterte tjenester, og interesseorganisasjoner, De skal også være en referanse for organisasjoner som utpeker representanter til å delta i brukermedvirkning og kvalitetssikring av produkter og tjenester knyttet til persontransport.

Standardene skal også omfatte oversikt over termer og definisjoner og sjekklister.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møte fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.
Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 3 år.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.
Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde SIP og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 320