SN/K 593 Blockchain

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 01.07.2020

Komiteen skal bidra i utviklingen av standarder i:

• ISO/TC 307 Blockchain and distributed ledger technologies
• CEN-CLC/JTC 19 Blockchain and Distributed Ledger Technologies

Komiteene arbeider med standarder innenfor følgende områder:

• Foundations
• Security, privacy and identity
• Smart contracts and their applications
• Governance
• Use Cases

Den nasjonale speilkomiteen SN/K 593 Blockchain and distributed ledger technologies har som hensikt å følge arbeidet i ISO og CEN på området Blockchain and Distributed Ledger Technologies, herunder understøtte arbeidet til norske eksperter som deltar i arbeidsgrupper under disse. Komiteen skal vurdere behovet for å utvikle norske standarder på området, og eventuelle andre normative dokumenter.

Komiteen skal gjøre dette ved å:
• utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.
• vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.
• bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.
• gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 307 og CEN-CLC/JTC/19, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Det forutsettes at minimum en av deltagerne i den norske komiteen deltar internasjonalt. Prosjektet skal sammen med komiteen støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper.

Prosjektet skal understøtte komiteen i dette gjennom å:
• være sekretariat for komiteen.
• kvalitetssikre prosessene og sørge for at sluttproduktet blir av høy kvalitet.
• arbeide for en balansert komitédeltakelse.
• spre informasjon om arbeidet til bransjen gjennom relevante kanaler.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • ISO/TC 307

Representert i komiteen

  • AGROSENSE AS
  • HØGSKOLEN I MOLDE
  • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
  • REVEEL AS
  • UNISOT AS