SN/K 596 Kontraktsstandard for anskaffelser av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Silje Jakola-Fjeld fra SYKEHUSINNKJØP HF

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal utarbeide en kontraktsstandard for kjøp av varer og tjenester for leverandører av hjelpemidler, IVD-medisinsk, øvrig medisinsk utstyr og laboratorieutstyr. Målet med kontraktsstandarden er å sikre balanserte avtalevilkår.

Avtalestandarden angir alminnelige kontraktsbestemmelser til bruk ved anskaffelse av medisinsk utstyr, laboratorieutstyr og hjelpemidler for funksjonshemmede basert på rolle- og ansvarsfordeling beskrevet i Europaparlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR) og Europaparlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/746 om in vitro diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR). Standarden skal ikke begrenses til kun å etterleve forordningene og kan også benyttes dersom tiltenkt bruk faller utenfor ovenfor refererte forordninger.

Generelt for komiteen gjelder:
• Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell o.l.
• Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.
• Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet («helse og omsorg») og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.
Ellers gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for standardiseringsarbeid publisert av Standard Norge. Reglene finnes på https://www.standard.no/standardisering/hvordan-lages-standarder/regler-for-standardiseringsarbeid/.

Representert i komiteen

 • ABELIA
 • B BRAUN MEDICAL AS
 • HELSE NORD-TRØNDELAG HF
 • MED KJEMI AS
 • MELANOR
 • NERLIENS MESZANSKY AS
 • NORSK HELSENETT SF
 • SERO AS
 • SMITH & NEPHEW AS
 • SYKEHUSINNKJØP HF
 • UNIVERSITETET I BERGEN
 • UNIVERSITETET I OSLO
 • VWR INTERNATIONAL AS