SN/K 270 Grafiske symboler

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Geir Drangsholt fra TEKØK RÅDGIVNING AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat  ble vedtatt av sektorstyre BAE 2020-09-15/16:
Komiteen SN/K 270 Grafiske symboler skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen område. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 145 Graphical symbols med underkomiteer og støtte norsk deltakelse i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 145 og av underkomiteene, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal i tillegg revidere NS 3925:2013 Brannvern – Rømningsplaner og arbeidet vil koordineres med SN/K 382 Branntekniske tegninger. SN/K 270 vil organisere arbeidet i en arbeidsgruppe som vil rapportere til hovedkomiteen.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi. Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området. Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell o.l.
Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år. Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.” Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid. Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette. Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde Bygg anlegg eiendom (BAE) og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • ISO/TC 145
  • ISO/TC 145/SC 2
  • ISO/TC 145/SC 1

Representert i komiteen

  • COM CON AS
  • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
  • JEJE KONSULT JAN-ERIK JENSEN
  • Norsk Turistutvikling AS
  • SAFETY GUIDE AS
  • STATENS KARTVERK
  • TEKØK RÅDGIVNING AS