SN/K 108 Sterilisering av helseprodukter

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Rigmor Bratlund fra VESTRE VIKEN HF

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat godkjent 29.08.2023.

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale 
og europeiske standarder innen område. 
Komiteen skal følge arbeidet i: 
• ISO/TC 198
• CEN/TC 102


Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal 
videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i 
samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og 
vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.


Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov 
innenfor området.


• Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.


• Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.


• Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde helse og omsorg og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.


For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert fra Standard Norge. Reglene finnes på www.standard.no

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 198
 • CEN/TC 102

Representert i komiteen

 • AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF
 • CODAN NORGE AS
 • DIREKTORATET FOR MEDISINSKE PRODUKTER
 • HELSE BERGEN HF
 • NORSK FORENING FOR STERILFORSYNING
 • NORSK SYKEPLEIERFORBUND
 • OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
 • ST. OLAVS HOSPITAL HF
 • VESTRE VIKEN HF