SN/K 83 Ildsteder og skorsteiner

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Asbjørn Østnor fra RISE FIRE RESEARCH AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innenfor ildsteder og skorsteiner. Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 295 "Residential solid fuel burning appliances", CEN/TC 166 "Chimneys" og CEN/TC 297 "Free-standing industrial chimneys", og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 295, CEN/TC 166 og CEN/TC 297, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standardene som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi. Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området. Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 297
 • CEN/TC 166
 • CEN/TC 295
 • CEN/TC 166/SC 2
 • CEN/TC 295/WG 5
 • CEN/TC 295/WG 6

Representert i komiteen

 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • FEIERMESTERNES LANDSFORENING
 • JØTUL AS
 • LECA NORGE AS
 • MILJØDIREKTORATET
 • NORDPEIS AS
 • NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
 • NORSK KLEBER AS
 • OSLO KOMMUNE BRANN- OG REDNINGSETATEN
 • RISE FIRE RESEARCH AS
 • SCHIEDEL SKORSTEINER AS
 • SINTEF AS
 • SINTEF ENERGI AS
 • STIFTELSEN NORSK BRANNVERNFORENING