SN/K 211 Samfunnssikkerhet

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Knut Torget fra DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen samfunnssikkerhet, gjennom å følge arbeidet i ISO/TC 292 Security and resilience og europeisk arbeide innen CEN/TC 391 Societal and citizen Security.

Komiteen skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 292 og CEN/TC 391, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper.

Komiteen skal bidra til at internasjonale standarder understøtter norske strategier for samfunnssikkerhet og styrker private, frivillige og offentlig virksomheters arbeid med forebygging og konsekvenshåndtering i forbindelse med uønskede hendelser. Aktiv norsk deltakelse i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen samfunnssikkerhet er også sentralt sett opp mot behovet for kommuner og privat næringsliv på dette feltet.

Komiteen skal vurdere å utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 292
 • ISO/TC 223
 • CEN/TC 391

Representert i komiteen

 • ADVANSIA AS
 • BDO AS
 • COWI AS
 • DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS)
 • DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • DNB BANK ASA
 • DNV AS
 • DRAMMEN KOMMUNE
 • EVERBRIDGE NORWAY AS
 • HANSEN SECURITY RISK CONSULTING
 • HRP AS
 • KPMG AS
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • NORGES BANK
 • PETROLEUMSTILSYNET
 • POLITIDIREKTORATET
 • PRICEWATERHOUSECOOPERS AS
 • PROACTIMA AS
 • S PLAN AS
 • TINGTUN AS
 • TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning