SN/K 39 Trykkpåkjent utstyr

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Per Sigurd Heggem fra HEXAGON RAGASCO AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes innenfor utvikling, vedlikehold og bruk av internasjonale og europeiske standarder for stasjonært og transportabelt trykkpåkjent utstyr. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, standarder knyttet til forskrift om trykkpåkjent utstyr (PED), forskrift om enkle trykkbeholdere (SPVD), forskrift om transportabelt trykkutstyr (TPED), forskrift om landtransport av farlig gods (ADR/RID) og UN Model Regulations.

SN/K 039 speiler arbeidet i følgende komiteer:

CEN/TC 23 «Transportable gas cylinders»
CEN/TC 54 «Unfired pressure vessels»
CEN/TC 267 «Industrial piping and pipelines»
CEN/TC 268 «Cryogenic vessels and specific hydrogen technologies applications»
CEN/TC 269 «Shell and water-tube boilers»
CEN/TC 282 «Installation and equipment for LNG»
CEN/TC 286 «Liquefied petroleum gas equipment and accessories»
ISO/TC 58 «Gas cylinders»
ISO/TC 58/SC 2 «Cylinder fittings»
ISO/TC 58/SC 3 «Cylinder design»
ISO/TC 58/SC 4 «Operational requirements for gas cylinders»
ISO/TC 67/SC 9 «Liquefied natural gas installations and equipment»
ISO/TC 197 «Hydrogen technologies»

SN/K 039 har overordnet ansvar for samordning og utnevnelse av norske eksperter og delegater til internasjonalt arbeid i ovennevnte komiteer, og for å støtte disse ekspertene og delegatene i arbeidet. De som deltar internasjonalt, forventes å rapportere tilbake til SN/K 039.

Komiteen skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ovennevnte komiteer, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal vurdere behovet for, og ved behov utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de internasjonale og europeiske standardene som utgis, samt vurdere behovet for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere behovet for, og ved behov være ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av norske standarder og tilleggsprodukter på fagområdet. Den skal videre gi råd om fastsetting av internasjonale standarder som Norsk Standard og ved behov bidra med forslag til norske titler.

Arbeidet i SN/K 039 skal etter beste evne koordineres med øvrig nasjonalt standardiseringsarbeid innenfor relaterte områder.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminarer, informasjonsmateriell o.l.

Komiteen videreføres for en periode på inntil tre år, med mulighet for ytterligere forlengelse. Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 58
 • ISO/TC 197
 • ISO/TC 58/SC 2
 • ISO/TC 58/SC 4
 • ISO/TC 58/SC 3
 • CEN/TC 282
 • CEN/TC 23
 • CEN/TC 286
 • CEN/TC 268
 • CEN/TC 267
 • CEN/TC 54
 • CEN/TC 23/SC 2
 • CEN/TC 269
 • ISO/TC 67/SC 9

Representert i komiteen

 • AKER SOLUTIONS AS
 • ATLAS COPCO KOMPRESSORTEKNIKK AS
 • DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • DNV AS
 • DOVRE SERTIFISERING AS
 • EQUINOR ASA
 • GASNOR AS
 • GASS OG PUSTESERVICE AS
 • GASUM AS
 • HEXAGON RAGASCO AS
 • K.A.JOHANSSON MATERIALKONSULT
 • KIWA AS
 • MYPIPING AS
 • NORSK KONTROLL AS
 • RISE FIRE RESEARCH AS
 • SINTEF AS
 • TOLCON AS
 • UMOE ADVANCED COMPOSITES AS
 • YARA INTERNATIONAL ASA