SN/K 149 Kvalitetsledelse

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

Utkast: 

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:

 SN/K 149 Kvalitetsledelse skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale standarder innen kvalitetsledelsessystemer.

 Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 176 «Quality management and quality assurance» og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 176, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

 Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

 Komiteen skal vurdere behovet for, og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter, eller revisjon av standarder, basert på nasjonale behov innenfor området.

Generelt for alle komiteer gjelder:

·         Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

·         Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

·         Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde Samferdsel, logistikk og digitalisering, og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

 For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert fra Standard Norge. Reglene finnes på www.standard.no

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 176/SC 1
 • ISO/TC 176/SC 2
 • ISO/TC 176/SC 3
 • ISO/TC 176/SC 1/WG 1
 • ISO/TC 176
 • ISO/TC 176/SC 2/WG 24
 • ISO/TC 176/SC 2/WG 29

Representert i komiteen

 • COWI AS
 • EIDSVOLL ELECTRONICS AS
 • EXPERIS AVAN AS
 • Hovi Advisory
 • KVALITET OG RISIKO NORGE
 • MTIK AS
 • NORSK SERTIFISERING AS
 • PROACTIMA AS
 • SCANDINAVIAN CERTIFICATION AS
 • STATENS VEGVESEN
 • VERITECH AS