SN/K 531/AG 1 Reiselivs- og opplevelsestjenester

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

SN/K 531/AG 1 rapporterer til SN/K 531 og har som særskilt ansvar å følge opp og koordinere standardiseringsarbeidet knyttet til kjerneområdet universell utforming og tilgjengelighet knyttet til tjenester på området reiselivs- og opplevelsestjenester.

Arbeidsgruppen skal kombinere arbeidet med å utarbeide standarden NS 11036 Universell utforming – Reiselivs- og opplevelsestjenester og å ta inn relevante deler av den tilbaketrukne standarden NS 11010 Tilgjengelige reiselivsmål – Krav som grunnlag for merkeordning.

SN/K 531/AG 1 skal fortløpende vurdere behovet for nasjonale standarder og eventuelle standardiserte tilleggsprodukter (veiledere, oversettelser osv.) innenfor prioriterte områder som supplement til nasjonale, europeiske og internasjonale standarder. Behov som avdekkes, spilles inn til SN/K 531. Arbeidsgruppen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminarer, informasjonsmateriell o.l.

Gruppeleder velges av arbeidsgruppen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år (lederen skal ansees som nøytral). Denne lederen bør også delta i SN/K 531.

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for arbeidsgruppens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i arbeidsgruppen, aksepterer at retten til å råde over det materiale som arbeidsgruppen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i SN/K 531 med arbeidsgrupper skal tilpasses budsjettet for markedsområde IET og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen og arbeidsgruppene blir nedlagt.

Arbeidsgruppen videreføres så lenge SN/K 531 finner det hensiktsmessig, og arbeidet har et tilstrekkelig finansielt grunnlag.