SN/K 576 Flytende drivstoff

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Sergio Casadiego fra CIRCLE K AS

Kontaktperson

Mandat

SN/K 576 Flytende drivstoff er etablert for å ivareta norske interesser i og få kunnskap om det internasjonale standardiseringsarbeidet innen flytende drivstoff. SN/K 576 speilkomite vil være norske aktørers mulighet til å påvirke utviklingen av internasjonale standarder som er viktige for Norge innen fagområdet flytende drivstoff. Nye standarder og revisjoner bidrar til kostnadseffektive løsninger for bransjen og hele verdikjeden.  

Speilkomitéen følger arbeidet i følgende komiteer: 

 • ISO/TC 28 " Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources",  
 • ISO/TC 28/SC 2 "Measurement of petroleum and related products",  
 • ISO/TC 28/SC 4 ”Classifications and specifications”,  
 • ISO/TC 28/SC 5 “Measurement of refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based liquefied gaseous fuels”,  
 • CEN/TC 19 “Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin”  og  
 • CEN/TC 441 "Fuel labelling". 
 • CEN/TC 383 Sustainably produced biomass for energy applications 
 • CEN/TC 411 Biobased products  

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen flytende drivstoff. 

Speilkomiteen er en plattform for kunnskapsformidling, kompetanseoverføring og nettverksbygging innen fagområdet den speiler. Komiteen vil drive kompteansebygging knyttet til for eksempel:  

 • nye internasjonale standarder som er viktige for Norge, 
 • ny erfaring og tekniske løsninger hos bransjens aktører, 
 • nye krav i regelverket og 
 • ny kunnskap fra forskningsmiljøene og -instituttene. 

Komiteen søker å ivareta yngre eksperter som deltar i arbeidet på en god måte og fremme erfaringsoverføring innen fagområdet flytende drivstoff.  

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. 

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsprodukter til de produkter som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi. 

Komiteen skal vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov innenfor området. 

Komiteen skal bidra til at produktene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål. 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert av Standard Norge. Reglene finnes på http://www.standard.no. 

Møteplan: 2-4 komitemøter i året 

Delegater fra komiteen deltar på internasjonale plenarmøter etter behov og da som representant for Norge.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 28
 • CEN/TC 19
 • CEN/TC 441
 • ISO/TC 28/SC 4
 • ISO/TC 28/SC 2
 • ISO/TC 28/SC 5
 • CEN/TC 383
 • CEN/TC 411

Representert i komiteen

 • CIRCLE K AS
 • DIPL. ING. HOUM AS
 • DNV AS
 • DRIVKRAFT NORGE
 • ECO- 1 BIOENERGI AS
 • EQUINOR ASA
 • EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY AS
 • NORSK BIOENERGIFORENING
 • PGS ASA
 • PREEM NORGE AS
 • PRICEWATERHOUSECOOPERS AS
 • RAMBØLL NORGE AS
 • SKAARDALSMO FUEL CONSULTING AS
 • ST1 NORGE AS
 • UNO-X FORSYNING AS
 • WORLD FUEL SERVICES EUROPE LTD