SN/K 625 Desinfeksjon av inntaksvann til - og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Sonal Jayesh Patel fra VETERINÆRINSTITUTTET

Kontaktperson

Mandat

Norsk Standard (NS) for desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturvirksomhet. Komiteen skal utarbeide et eller flere dokumenter som blant annet beskriver krav til metode og utstyr til desinfeksjon av vann i akvakulturrelaterte virksomheter. Målet med arbeidet er å utarbeide en standard som beskriver hvordan man forebygger og begrenser spredning av smittsomme sykdommer hos akvatiske organismer gjennom tilfredsstillende desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet. Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter og evt. nye relaterte produkter, eller revisjon av produkter, basert på markedets behov innenfor området. Komiteen skal vurdere potensialet for internasjonalisering av arbeidet. Komiteen skal vurdere oversettelse av produktet til andre språk, samt vurdere oversettelse av normative referanser til produktet. Komiteen skal bidra til at produktene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminarer, informasjonsmateriell ol. Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål. Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert av Standard Norge. Reglene finnes på http://www.standard.no.

Representert i komiteen

 • AQUASTRUCTURES AS
 • ARTEC AQUA AS
 • FISKERIDIREKTORATET
 • FRAMO AS
 • FRØY AS
 • MATTILSYNET
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • ROSTEIN AS
 • SALMON EVOLUTION NORWAY AS
 • SINTEF OCEAN AS
 • SJØMAT NORGE
 • SJØMATBEDRIFTENE ANS
 • SØLVTRANS REDERI AS
 • VETERINÆRINSTITUTTET
 • XYLEM WATER SOLUTIONS NORGE AS