SN/K 614 Kvalitet i pasientforløp innen bildediagnostikk og bildeveiledet behandling

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Bent Ronny Mikalsen fra NORSK RADIOGRAFFORBUND

Kontaktperson

Mandat

 Speilkomité som følger arbeidet i følgende komite:

CEN/TC 470 Quality along the patient pathway in medical imaging

Speilkomiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av en europeisk standard for området «kvalitet i pasientforløp innenfor bildediagnostikk og bildeveiledet behandling».

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 470, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsprodukter til de produkter som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at produktene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert av Standard Norge. Reglene finnes på http://www.standard.no

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 470

Representert i komiteen

  • DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET
  • EVIDIA NORGE AS
  • KREFTFORENINGEN
  • NORDLANDSSYKEHUSET HF
  • NORSK RADIOGRAFFORBUND
  • NORSK RADIOLOGISK FORENING
  • SYKEHUSET I VESTFOLD HF
  • UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE