SN/K 250 Bank og finansielle tjenester

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Hanne Margrethe Sandernes fra BITS AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 05.02.2020

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale standarder innenfor bank og finansielle tjenester. SN/K 250 har et hovedansvar for oppfølging og koordinering av arbeidet knyttet til ISO/TC 68 Financial Services, herunder arbeidet med ISO 20022, som er den foretrukne internasjonale standarden for finansielle meldinger.

SN/K 250 har overordnet ansvar for samordning og utnevnelse av norske eksperter og delegater til internasjonalt arbeid i ISO/TC 68, og for å støtte disse ekspertene og delegatene i arbeidet. De som deltar internasjonalt, forventes å rapportere tilbake til SN/K 250 med arbeidsgrupper.

Komiteen skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 68 med underkomiteer, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. Komiteen skal videre gi råd om fastsetting av internasjonale standarder som norske standarder og ved behov bidra med forslag til norske titler.

SN/K 250 skal fortløpende vurdere behovet for nasjonale standarder og eventuelle standardiserte tilleggsprodukter (veiledere, oversettelser osv.) innenfor prioriterte områder som supplement til internasjonale og europeiske standarder. Ved oversettelse til norsk av standarder innenfor arbeidsområdet kan komiteen bli konsultert for fagterminologi. Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminarer, informasjonsmateriell o.l.

Arbeidet i SN/K 250 skal koordineres med øvrig nasjonalt standardiseringsarbeid innenfor bank og finans. Det forventes at de som oppnevnes til denne komiteen, enten selv eller via representant/medarbeider også bidrar aktivt i én eller flere av komiteens arbeidsgrupper. SN/K 250 skal bidra til best mulig bemanning av arbeidsgruppene og være rådgivende organ for arbeidsgruppelederne.

Komiteen videreføres så lenge Norge har aktivt medlemskap i ISO/TC 68, og arbeidet har et tilstrekkelig finansielt grunnlag.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 307
 • ISO/TC 68/SC 4
 • ISO/TC 68/SC 7
 • ISO/TC 68/SC 2
 • ISO/TC 68
 • ISO/TC 68/SC 8
 • ISO/TC 68/SC 9
 • ISO/TC 68/TAG 1
 • ISO/TC 68/SC 2/AHG 2

Representert i komiteen

 • BITS AS
 • CAPGEMINI NORGE AS
 • DEN NORSKE DATAFORENING
 • DNB BANK ASA
 • FINANSTILSYNET
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • SKATTEETATEN