SN/K 512 Innovasjonsledelse

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Truls Berg fra DIGITAL INSIGHT AS

Kontaktperson

Mandat

Utkast:

SN/K 512 skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder.

 Speilkomitéen skal følge arbeidet i følgende komiteer:

·         ISO/ TC 279

·         CEN/TC 389

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen Innovasjonsledelse.

 Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

 Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de produkter som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

 Komiteen skal vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov innenfor innovasjonsledelse.

 Komiteen skal bidra til at produktene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

 Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert av Standard Norge. Reglene finnes på http://www.standard.no.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 279
 • CEN/TC 389

Representert i komiteen

 • BRYN AARFLOT AS
 • DIGITAL INSIGHT AS
 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET
 • HOUSE OF KNOWLEDGE AS
 • INNOVASJON NORGE
 • KONGSBERG MARITIME AS
 • NORCONSULT AS
 • NORD UNIVERSITET
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORGESEN & MENDOZA GUTIERREZ GLOBAL PARTNERS
 • SOPRA STERIA AS
 • STIFTELSEN NILU
 • TEKNA-TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING