SN/K 278 Fiskeri og havbruk

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Kari-Anne Lenvik fra ESSENTIA AS

Kontaktperson

Mandat

SN/K 278 skal bidra til at norske interesser fremmes og at norsk kompetanse tas i bruk i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innenfor fiskeri og havbruk.

SN/K 278 er en nasjonal speilkomité til arbeidet i henholdsvis den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 234, Fisheries and aquaculture, og den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 466, Circularity and recyclability of fishing gear and aquaculture equipment.

Komiteens oppgave er å følge opp og gi innspill til det internasjonale arbeidet, koordinere innsatsen og gjennom aktiv deltakelse og sørge for å ivareta norske interesser i ISO- og CEN-arbeidet. Komiteen skal gi faglige innspill, utarbeide norske kommentarer til forslag til standarder og avgi svar ved avstemming, behandle høringssvar osv. Standardiseringsarbeidet skal være basert på grunnleggende prinsipper om åpenhet, frivillighet og konsensus og følge ”Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge”. Komiteen kan også gi innspill om behovet for nasjonale standardiseringsprosjekt innenfor området, samt behovet for oversettelse av internasjonale standarder. Komiteen skal holde seg orientert om annet standardiseringsarbeid av relevans for SN/K 278, Fiskeri og havbruk. Dersom komiteen finner det hensiktsmessig, kan den opprette arbeidsgrupper med eksperter innenfor spesifikke områder og invitere eksperter til enkelte møter.

Komiteen skal følge arbeidet i:
• ISO/TC 234 «Fisheries and aquaculture»
• CEN/TC 466 «Circularity and recyclability of fishing gear and aquaculture equipment»

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 234 og/eller CEN/TC 466, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Generelt for SN/K 278 gjelder:
• Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.
• Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.
• Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet bærekraft og helse og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert fra Standard Norge. Reglene finnes på www.standard.no.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 234
 • CEN/TC 466
 • CEN/TC 466/WG 1
 • CEN/TC 466/WG 2
 • CEN/TC 466/WG 3

Representert i komiteen

 • AKVA GROUP ASA
 • AKVAPLAN-NIVA AS
 • BLUE PLANET AS
 • EGERSUND GROUP AS
 • ESSENTIA AS
 • HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
 • HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
 • KVE-EN AS
 • LANDSORGANISASJONEN I NORGE
 • MARINE CONSTRUCTIONS AS
 • MØRENOT HOLDING II AS
 • NOFIMA AS
 • NOFIR AS
 • NORGES FISKARLAG
 • NORGES SILDESALGSLAG SA
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK INDUSTRI
 • SINTEF OCEAN AS
 • SJØMAT NORGE
 • STIFTINGA VESTLANDSFORSKING