SN/K 177 Informasjon og dokumentasjon

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Kristine Synnøve Brorson fra SOPRA STERIA AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 20.10.2021

ISO/TC 46 ble opprettet i 1947, og Norge har vært aktiv i ISO/TC 46 og varierende underkomiteer i lang tid. Det fins ikke dokumentasjon for å spore nøyaktig hvordan den norske deltakelsen var organisert før september 2001, da den komiteen som nå betegnes SN/K 177, ble opprettet.

 

I løpet av de siste årene har den nasjonale aktiviteten økt betraktelig. Tidligere var arbeidet stort sett ivaretatt av Riksbibliotektjenesten, mens det nå er flere sentrale aktører. Flere internasjonale standarder fra ISO/TC 46 er fastsatt som Norsk Standard, og en del sentrale standarder er også utgitt på norsk.

 

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen Informasjon og dokumentasjon.

 

Komiteen skal følge opp arbeidet i ISO/TC 46 Information and documentation, aktive underkomiteer (SCer) og arbeidsgrupper under ISO/TC 46.

 

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 46 og andre relevante ISO og CEN-komiteer, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

 

Komiteen skal foreslå og eventuelt utarbeide norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

 

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

 

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

 

SN/K 177 utpeker delegater til internasjonale møter og eksperter til å delta i prosjektene i ISO/TC 46 og underliggende SCer. Utpekte deltagere forventes å melde status tilbake til SN/K 177.

 

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse.

 

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse.

 

Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

 

 

 

Mandat godkjent 03.11.2020

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 46/SC 11
 • ISO/TC 46/SC 8
 • ISO/TC 46/SC 4
 • ISO/TC 46/SC 9
 • ISO/TC 46
 • ISO/TC 46/SC 10

Representert i komiteen

 • ARKIVVERKET
 • HYPATIA AS
 • INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS
 • OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
 • SKATTEETATEN
 • SOPRA STERIA AS
 • UNIVERSITETET I OSLO