SN/K 403 NS 3451 - Bygningsdelstabell og systemkodetabell

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Gunnar Slinning Østad fra SWECO NORGE AS

Kontaktperson

Mandat

godkjent mandat fra BAE-sektorstyret 2020-05-19
1 Bakgrunn

Standarden NS 3451 er en standard innenfor klassifikasjonssystemer for BAE-sektoren i Norge. Inndeling iht. Den fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering og koding av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og de tilhørende utvendige anlegg.
Inndelingen kan brukes til byggebeskrivelser, statistikk og tilbakeføring av erfaringer om kostnader, bruksegenskaper og varighet. Den kan også benyttes i forbindelse med referansesystemer for merking av bygningsdeler på tegninger, skjema og i det utførte bygget.

NS 3451 benyttes i svært stort omfang i bygg og anleggsnæringen uten egentlig å vite om det.
Standarden benyttes ofte i forbindelse med f.eks. NS 3420, NS 3450, NS 3459, serien NS 3457, NS 8360 og innen BIM.

NS 3451 inngår som standard innenfor klassifikasjonssystemer for BAE-sektoren i Norge.
Underlaget for revisjon er NS 3451 fra 2009, samt endringsbladet fra 2019.
Endringen fra 2009-utgaven er et nytt tillegg (A) med revidert tabell-struktur (tilrettelagt for levering på xml-format). Tabellen er tospråklig, som betyr at teksten i bygningsdelstabellen nå foreligger på engelsk.

Det er ikke gjort endringer i det tekniske innholdet, men tilbakemeldinger fra bransjen (og via høringskommentarer til dokumenter fra SN/K 518 komite) på behov for supplering med flere koder og tekster.


Revisjon av NS 3451 må sees i sammenheng med utvikling og revisjoner av andre standarder som finnes eller kommer innenfor klassifisering av byggverk.
Revisjonen må koordineres med SN/K 518, som har i sitt mandat å utvikle standarder for et helhetlig klassifikasjonssystem for BAE-sektoren i Norge.
Det er viktig å sikre god informasjonsflyt med følgende andre komitéer:
Komite nr. Standard nr. Tittel
SN/K 401 NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner
SN/K 292 NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring
SN/K 402 NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold
SN/K 357 NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt
SN/K 511 NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon
- NS 3455 Bygningsfunksjonstabell
SN/K 285 NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk
SN/K 518 NS 3457-1 Klassifikasjon av byggverk – Metoder og prinsipper
SN/K 518 NS 3457-2 Klassifikasjon av byggverk – Byggverkskomplekser
SN/K 518 NS 3457-3 Klassifikasjon av byggverk – Bygningstyper
SN/K 518 NS 3457-4 Klassifikasjon av byggverk – Romfunksjoner
SN/K 373 NS 3457-5 Klassifikasjon av byggverk – Anleggstyper og anleggsdeler
SN/K 518 NS 3457-6 Klassifikasjon av byggverk – Sone typer
SN/K 518 NS 3457-7 Klassifikasjon av byggverk – Systemtyper
SN/K 518 NS 3457-8 Klassifikasjon av byggverk – Komponenttyper
SN/K 292 NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig
SN/K 529 NS 8360 BIM-objekter – Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objekt biblioteker for byggverk
NS 8360 Veiledning

SN/K 374 Datamaler for produkter og systemer som inngår i bygg- og anlegg
SN/K 257 BIM-standardisering

Målgruppen er offentlige og private byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, takstmenn og advokater.


2 Mandat
Det oppnevnes en komité med følgende mandat:

Komiteen skal utarbeide en revisjon av NS 3451 Bygningsdelstabellen.
Systemoppbygging og innhold av bygningsdelstabellen må koordineres med det som gjøres i komiteen SN/K 518 Klassifikasjon av byggverk.
Systemoppbygging og innhold i NS 3451 må koordineres med komiteen SN/K 518, som har i sitt mandat å utvikle standarder for et helhetlig klassifikasjonssystem for BAE-sektoren i Norge.

Representert i komiteen

 • AS BYGGANALYSE
 • BYGGIMPULS AS
 • BÆRUM KOMMUNE
 • CIRCULAR NORWAY AS
 • DIGITALMEDBIM AS
 • ENTRA ASA
 • HÅNDVERKSDATA AS
 • ING. RASMUSSEN & STRAND AS
 • INNLANDET FYLKESKOMMUNE KOMPETANSE OG TANNHELSE
 • MALLING EIENDOM AS
 • NORCONSULT DIGITAL AS
 • NORDIC BIM NORWAY AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK TAKST
 • RØRENTREPRENØRENE NORGE
 • SEMY AS
 • SINTEF AS
 • SOFTWARE CONTROL AS
 • SWECO NORGE AS
 • TØNSBERG KOMMUNE
 • VA OG VVS PRODUSENTENE VVP
 • VEIDEKKE ENTREPRENØR AS
 • VESTFJELD AS