SN/K 161 Brannbil

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Are Mydland fra OS KOMMUNE

Kontaktperson

Mandat

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av den norske standarden og sikre at internasjonale og europeiske standarder ligger til grunn i utviklingen av Norsk Standard for utrykningskjøretøy - brannbil.

Komiteen skal være nasjonal speilkomité for:
• CEN/TC 192 Fire Rescue services Equipment.
• I tillegg skal komiteen følge med på relevante workshops i CEN.

Komiteen skal:
• Utvikle en norsk standard til bruk ved anskaffelse av operativ utrykningskjøretøy – brannbil, som skal bidra til felles funksjonelle og tekniske spesifikasjoner, herav standardiserte krav til valg av utstyr, gjennom:

• Ytelse og funksjon
• Utseende, dekor/uttrykk
• Ivareta sikkerheten til brannmannskaper
• Beskrivelse av funksjonelle og tekniske spesifikasjoner
• Referanser til norske og europeiske retningslinjer
• Følge arbeidet i relevante arbeidsgrupper i CEN/TC 192 Fire Rescue services Equipment (totalt 5 arbeidsgrupper)
• Holde oversikt over andre relevante standarder mot ISO og CEN i tråd med norske interesser innen fagområdet
• Engasjere norske eksperter
• Sikre at norske eksperter deltar i CEN/TC 192 arbeidsgrupper, hvor det er relevant med deltagelse fra norske eksperter
• Legge frem forslag på hvilke standarder som skal fastsettes
• Utarbeide og gi innspill til standarder under utvikling i den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 192 Fire Rescue services
Equipment.
• Gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt
• Det skal tilstrebes et nært samarbeid med andre referansekomiteer innen tilstøtende fagområder (skal avklares nærmere med
komiteen)

Under utførelsen av sitt arbeid, skal komiteen ta hensyn til det til enhver tid gjeldende regelverk og strategier innen redningskjøretøy - brann.

Komiteen skal rapportere i tråd med ordinære rutiner for leveranserapportering og avgir rapport til Standard Norge hvert halvår på leveranser.

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder som ramme for komiteens arbeid.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år og frem til 1. februar 2020.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 192

Representert i komiteen

 • ASKER KOMMUNE SAMFUNNSTJENESTER
 • ASKER OG BÆRUM BRANN OG REDNING IKS
 • CTIF NORGE
 • Cold Cut Systems AB
 • DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • EGENES BRANNTEKNIKK AS
 • FAGFORBUNDET
 • FOLLO BRANNVESEN IKS
 • GREENSPORT AS
 • HANDICARE AS
 • HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS
 • INVENTURA AS
 • KRISTIANSAND KOMMUNE BYUTVIKLING
 • MAN TRUCK & BUS NORGE AS
 • NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
 • OS KOMMUNE
 • OSLO KOMMUNE BRANN- OG REDNINGSETATEN
 • RINGERIKE KOMMUNE
 • SENJA KOMMUNE
 • STATENS VEGVESEN
 • VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS
 • ÅLESUND KOMMUNE