SN/K 623 Sporbarhet og dokumentering

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

Bakgrunn
Mange bedrifter mangler både kompetanse, kapasitet og ressurser til å utvikle sirkulære prosesser 
og produkter. Det finnes ikke gode nok systemer for sporbarhet av andel materialer som er basert 
på resirkulerte råvarer i produkter. Digitale teknologier, som Internet of Things, Big Data, 
Blockchain og kunstig intelligens, vil bidra positivt til økt tillit, sterkere sporbarhet, og til å iverksette 
sirkulære løsninger. Denne speilkomiteen vil bidra til å løse disse utfordringene. 
I 2022 gjennomførte Team 23 Samferdsel, Logistikk og Digitalisering en utredning for å identifisere 
satsingsområder hvor standardiseringsarbeid kan gjøre en forskjell. ISO Trends, CEN Strategier, 
div. EU Direktiver og programmer samt Norsk Nasjonalstrategi var analysert. I tillegg ble noen 
interne og eksterne faglige avstemninger gjennomført. Sporbarhet og Dokumentering var 
identifisert som ett av de potentiele satsingsområder for standardiseringsarbeid.
Komiteens mandat
☒ Speilkomité som følger arbeidet i følgende komiteer:
ISO/TC 154
ISO/TC 308
Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av 
internasjonale og europeiske standarder innen Sirkulær Sporbarhet og Dokumentering.
Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. 
Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir 
forelagt av ISO/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til 
standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.
Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsprodukter til de produkter som blir 
vedtatt og vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, herunder bidra med 
norsk terminologi.
Komiteen skal vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov innenfor 
området.
Komiteen skal bidra til at produktene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, 
informasjonsmateriell ol. Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å 
råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av 
råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.
Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet og eventuelle endringer i ekstern 
finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir 
nedlagt. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert av
Standard Norge. Reglene finnes på http://www.standard.no.
Forventet nytteverdi
Standarder for sirkulær sporbarhet vil gi et felles grunnlag/språk for å måle og evaluere ytelse og
tillate organisasjoner til å dele beste praksis innenfor dette området. Dette vil lette samarbeidet i 
tillegg til å utvikle evne til å innovere og bringe sirkulære løsninger til markedet.
Forventet nytteverdi av arbeid knyttet til standardiseringsarbeidet i dette området:
• tilby en standardisert løsning for sporbarhet som medfører økt bruk av 
sirkulærøkonomiske modeller
• hjelpe norsk næring å benytte ny teknologi for å lykkes med implementering av sirkulære 
og mer bærekraftige løsninger
• bidra med at bærekraftige produkter blir normen i Norge
• effektivisere og harmoniserer dataflyt
• bidra til utvikling av regelverk innenfor sirkulærøkonomi
Gjennomføring
☒ Speilkomité
Arbeidet i komiteen følger aktivitetsnivået for arbeidene som følges. Komiteen utarbeider 
sitt eget arbeidsprogram.

Representert i komiteen

 • AALESUND PROTECTIVE WEAR AS
 • ADVANIA NORGE AS
 • BERGANS NORWAY AS
 • BREIVIK MARINE PRODUCTION AS
 • CIRCULAR NORWAY AS
 • EMPOWER AS
 • ENOVA SF
 • GS1 NORWAY
 • NOFIMA AS
 • NORSK BYGGTJENESTE AS
 • Norsk Hydro ASA
 • QUANTAFUEL AS
 • REPASDO AS
 • RETYRE AS
 • SILVA GREEN FUEL AS
 • SOPRA STERIA AS
 • TOMRA SYSTEMS ASA