SN/K 606 Glasskonstruksjoner

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Rune Stokstad fra NCC NORGE AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og norske interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen prosjektering av glass-konstruksjoner. Komiteen skal følge arbeidet i: • CEN/TC 250/SC11 Structural Glass Komiteen skal støtte de norske deltakerne i den europeiske komitéen og i dens arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av den europeiske komitéen, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standardene som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi. Komitéen skal utarbeide eventuelle nasjonale tillegg til standardene. Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området. Generelt for alle komiteene gjelder: • Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell og liknende. • Det forutsettes at alle som er med i komitéen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål. • Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert fra Standard Norge. Reglene finnes på www.standard.no

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 250/SC 11

Representert i komiteen

  • GLASS OG FASADEFORENINGEN
  • MULTICONSULT ASA
  • NCC NORGE AS
  • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU