SN/K 599 Delingsøkonomi

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

SN/K 599 skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale 
og europeiske standarder innen delingsøkonomi.

 
Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 324 Sharing economy.
Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal 
videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC, 
herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med 
norske lover og forskrifter. 


Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og 
vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov 
innenfor området.


Generelt for alle komiteen gjelder:
• Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, 
informasjonsmateriell ol.
• Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det 
materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett 
griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.
• Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde Energi, bærekraft og 
teknologi og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i 
ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert fra 
Standard Norge. Reglene finnes på www.standard.no

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • ISO/TC 324

Representert i komiteen

  • BRYN AARFLOT AS
  • EBIT CONSULTING AS
  • LANDSORGANISASJONEN I NORGE
  • OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
  • PL@4M AS
  • SIVILINGENIØR LARS ARE DRABLØS
  • SOPRA STERIA AS
  • TEKNA-TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
  • WANDA GROUP AS