SN/K 433 NS 3420 - Del YB – Bygningsautomatisering

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Arne Eggen fra NELFO

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal gi forslag til ny del i NS 3420 som ivaretar bygningsautomatisering. Delen skal møte markeds behov for beskrivelsestekster innen bygg hvor det settes funksjonskrav på systemnivå innen bygningsautomatisering og sikkerhet.

Delen skal omfatte beskrivelsestekster for:

Bygningsautomatisering, av VVS og elektrotekniske installasjoner for lys, inneklima, solavskjerming, vinduer, dørmiljøer med mer. Sikkerhetsfunksjoner, som brannovervåking og varsling, innbrudds overvåkning og varsling, adgangskontroll, intern-TV, nødlys med mer. Delen skal inkludere ytelser som prosjektering, konfigurering, programmering, levering, montasje, test og igangkjøring av systemer.

Beskrivelsestekstene deles innen systemnivåene administrasjon, funksjon og feltnivå.

I arbeidet skal det tas hensyn til utviklingen innen fagområdene og til miljø og universell utforming.

Komiteen har ansvar for å koordinere innhold i BO - Bygningsautomatisering og sikkerhet med innhold i delene W- Elkraft og teleinstallasjoner og X - Installasjon av teleteknisk utstyr og BN – Elektrotekniske systemer

Komiteen skal primært vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming. Komiteen skal følge den hovedinndelingen og de redaksjonelle retningslinjene som er fastlagt av SN/K 401 Redaksjonskomiteen for NS 3420. Komiteen kan foreslå redaksjonelle endringer, som skal varsles og fremlegges for redaksjonskomiteen i god tid før ferdigstillelse av høringsdokument.

Komiteen skal vurdere europeiske standarder som berører de delene av NS 3420 som komiteen har ansvaret for, og vil etter behov bli konferert ved eventuell oversettelse fra engelsk av de aktuelle normative referansene.

Representert i komiteen

  • COWI AS
  • ENTRA ASA
  • GUNNAR KARLSEN AS
  • MULTICONSULT NORGE AS
  • NELFO
  • RAMBØLL NORGE AS
  • SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS
  • SIEMENS ENERGY AS
  • STATSBYGG