SN/K 134 Karakterisering av jord, avfall og slam

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Bjarne Paulsrud fra NORCONSULT AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 21.10.2021: Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen Jord avfall, slam. Komiteen skal følge arbeidet i: ISO/TC 190 Soil quality, ISO/TC 275 Sludge recovery, recycling, treatment and disposal, CEN/TC 308 Characterization and management of sludge og CEN/TC 444 Environmental characterization of solid matrices. Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir fremmet av de tekniske komiteene i ISO og CEN, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi. Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området. Komiteen skal bidra til at standarder tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 190
 • ISO/TC 275
 • CEN/TC 308
 • CEN/TC 444

Representert i komiteen

 • EUROFINS AGRO TESTING NORWAY AS
 • EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS
 • MATTILSYNET
 • MULTICONSULT ASA
 • NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI
 • NORCONSULT AS
 • NORSK VANN BA
 • NORWASTE AS
 • VEAS AS