SN/K 378 Totalentreprisekontrakter ved store prosjekter

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Knut Kaasen fra UNIVERSITETET I OSLO

Kontaktperson

Mandat

1.     Komiteen skal utarbeide en Norsk Standard for totalentreprisekontrakter ved store anleggsprosjekter. Et viktig formål er å styrke begge parters kontraktmessige grunnlag for god og effektiv prosjektstyring. Dersom komiteen mener det er hensiktsmessig, kan kontrakten også tilpasses bygg. Komiteen skal også fremme forslag om en rasjonell organisering av underentreprisekontraktene.

2.     Komiteen skal koordinere arbeidet med SN/K 379 Digitale samhandlingsformer, som arbeider med å identifisere og beskrive alle sider ved bruk av BIM og andre digitale samhandlingsformer som skaper behov for regulering i standardkontrakter.

3.     Komiteen skal tilstrebe at standarden er skrevet i et klart og brukervennlig språk, som er tilgjengelig for brukere uten juridisk bakgrunn.

4.     Komiteen skal i sitt arbeid blant annet vurdere hvorvidt, og eventuelt hvordan, følgende reguleringsbehov skal dekkes i standarden:

(a)   HMS, arbeidslivskriminalitet og CSR/seriøsitetskrav

Komiteen skal vurdere hvorvidt standarden skal regulere de kontraktsrettslige konsekvensene ved brudd på lovreglene som omhandler HMS, arbeidslivskriminalitet og CSR/seriøsitetskrav. Dette kan gjøres gjennom fanebestemmelser som regulerer dette, og ved nærmere regulering i enkeltbestemmelser. Det bør også vurderes om det er behov for å kontraktsfeste lovbestemte plikter på visse punkter.

(b)   Kommunikasjon

Komiteen skal sikre at bestemmelsene i standarden ivaretar hensynet til en mer digital hverdag. Eksempelvis kan utstrakt bruk av kommunikasjon gjennom e-post, kommunikasjon på web-hoteller eller andre digitale plattformer, samt dokumentrevisjoner og - oversendelser på slike plattformer, få betydning både for krav til i hvilken form forskjellige varsler skal gis og fristen for å varsle.

(c)  Tvisteløsning

Komiteen skal fremme forslag til bestemmelser om utenomrettslig tvisteløsning. Bestemmelsene bør sikre at uenighet og konflikter løses løpende, og ikke samles opp til sluttoppgjøret.

5.     Når arbeidet er fullført, skal komiteen utarbeide en «kokebok» over bestemmelser som bør vurderes tatt inn i flere standarder (en norsk variant av «boilerplate clauses»). Kokeboken kan inneholde bestemmelser nevnt i pkt. 4, eller andre bestemmelser. Formålet er at etterfølgende komitéer enklere kan vurdere om bestemmelsene bør tas inn i «deres» standard, eller om den krever en annen formulering enn kokeboken angir.

6.     Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

 

Representert i komiteen

 • ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE
 • BANE NOR SF
 • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
 • FORNYBAR NORGE
 • MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
 • NELFO
 • NYE VEIER AS
 • RIF
 • SPORVEIEN AS
 • STATSBYGG
 • UNIVERSITETET I OSLO