Komiteer

Standardiseringsarbeidet er organisert i prosjekter som styres av standardiseringskomiteer. Nasjonalt er det i utgangspunktet ett nivå av komiteer. Internasjonalt organiseres arbeidet i tekniske komiteer med underliggende arbeidsgrupper, og det er i arbeidsgruppene innholdet i standardene utarbeides.

Oppgaven til de nasjonale komiteene er enten å utarbeide nasjonale standarder eller å følge internasjonalt standardiseringsarbeid. Noen komiteer kan også gjøre begge deler. De som følger internasjonalt standardiseringsarbeid omtales gjerne som "speilkomiteer".

Oversikt over alle de nasjonale komiteene i Standard Norge

Standard Norge har utarbeidet Regler for standardiseringsarbeid som gir rammene for standardiseringsarbeidet som skjer i Norge. I tillegg finnes etiske retningslinjer i Standard Norge som også gir rammer for standardiseringsarbeidet. Hovedprinsippene for hvordan standarder skal utarbeides er laget felles, og disse kan du finne i et eget direktiv for utvikling av standarder (ISO/IEC Directives, Part 2 Principles and rules for the structure and drafting og ISO and IEC documents).