SN/K 163 IKT-standardisering

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 11.05.2022

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder.

 

Komiteen skal følge arbeidet i:

·         ISO/IEC JTC 1

 

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/IEC JTC 1, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

 

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

 

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

 

Siden komiteen speiler en komite med størrelsen til JTC 1, så vil SCene i JTC 1, når interessen tillater det, bli skilt ut som nye speilingskomiteer. På denne måten sikrer man at selv om interessen er lav på noen områder, vil dette være en arena for standardiseringsarbeid, og når interessen er stor nok finnes det et system som kan skille ut egne nasjonale speilingskomiteer.

 

Komiteen skal evaluere IKT områder der forskjellen mellom Internasjonal standardisering og Nasjonalstandardisering er stor, og videre vurdere og om det er grunnlag for nye satsingsområder.

 

Generelt for alle komiteer gjelder:

·        Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

·        Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

·        Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde Samferdsel, logistikk og digitalisering, og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

 

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert fra Standard Norge. Reglene finnes på www.standard.no

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/IEC JTC 1
 • ISO/IEC JTC 1/SC 38
 • CEN/TC 224
 • ISO/IEC JTC 1/SC 37
 • ISO/IEC JTC 1/SC 17
 • ISO/IEC JTC 1/SC 40

Representert i komiteen

 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET
 • HAFENSTROM AS
 • HELSEDIREKTORATET
 • HYPATIA AS
 • INDRA NAVIA AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • PASIENTREISER HF
 • SPILDE CONSULTING AS
 • STATENS KARTVERK
 • STATENS VEGVESEN
 • UTDANNINGSDIREKTORATET
 • VOLUE TECHNOLOGY AS
 • ZWIPE AS