SN/K 289 Universell utforming av uteområder

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Ingrid Klingberg fra NORSKE LANDSKAPSARKITEKTERS FORENING NLA

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 03.06.2021:  NS 11005 bidrar inn i serien av andre standarder innen universell utforming, som NS 11001- universell utforming for byggverk, boliger og arbeids– og publikumsbygninger (2018).
Standardene benyttes og henvises til innen bygg, anlegg og eiendom.
NS 1105 ble lansert i 2011, så det er flere grunner til behov for revisjon av standarden.
SN/K 289 komiteens mandat er å foreta en revisjon av standarden, hvor revisjonen skal særlig ta hensyn til at TEK 17 nå er gjeldende forskrift.

Komiteen skal vurdere nasjonale krav i NS 11005 ved sammenlikne europeiske krav i NS-EN 17210:2021 Tilgjengelighet og brukbarhet i det bygde miljøet- funksjonskrav. (Standarden inneholder ingen kvantitative krav, men kvantitative krav ivaretas i en teknisk rapport som heter: CEN/TR 17621 Accessibility and usability of the built environment- Technical performance criteria and specifications).

Revisjonen skal ta hensyn til gjeldende versjon av NS 11001, samt komiteen skal hensynta pågående komitearbeid i SN/K24 Universell utforming av bygninger.

Komiteen skal i tillegg revidere P711, eksempelsamling til NS 11005:2011, samt utarbeide en engelsk utgave av NS 11005.

Representert i komiteen

 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • DEN NORSKE TURISTFORENING
 • FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS
 • FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
 • LYSKULTUR
 • MILJØDIREKTORATET
 • NAML NORSKE ANLEGGSGARTNERE MILJØ OG LANDSKAPSENTREPRENØRER
 • NORGES BLINDEFORBUND
 • NORGES HANDIKAPFORBUND
 • NORPARK AS
 • NORSKE LANDSKAPSARKITEKTERS FORENING NLA
 • OSLOBYGG KF
 • STATENS KARTVERK
 • STATENS VEGVESEN
 • STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK