SN/K 15 Brannsikkerhet i bygninger

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Robert Olofsson fra RISE FIRE RESEARCH AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt av Sektorstyre BAE 2021-11-01:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen brannsikkerhet i bygninger.

Komiteen skal følge arbeidet i:
• CEN/TC 127 Fire safety
• ISO/TC 92 Fire safety
• ISO/TC 92/SC 2 Fire containment
• ISO/TC 92/SC 4 Fire saferty engineering
• INSTA TC Fire Safety Engineeing

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Generelt for alle komiteen gjelder:
• Komiteen skal bidra til at standarder tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell o.l.
• Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.
• Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert fra Standard Norge. Reglene finnes på www.standard.no.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 92
 • CEN/TC 127
 • ISO/TC 92/SC 4
 • ISO/TC 92/SC 2

Representert i komiteen

 • AFRY GROUP NORWAY AS
 • ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE
 • BMI NORGE AS
 • COWI AS
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • FSS ONE AS
 • GLAVA AS
 • IGNEUS AS
 • ISOLA AS
 • JOTUN A/S
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • NORCONSULT AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • PROTAN AS
 • RAMBØLL NORGE AS
 • RISE FIRE RESEARCH AS
 • SECURO AS
 • SOLCELLESPESIALISTEN AS
 • ULEFOS BRUG AS
 • UNIVERSITETET I STAVANGER