SN/K 601 Bærekraftig finans

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Sigurd Sagen Vildåsen fra SINTEF ENERGI AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 01.12.2022

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder;

Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 322 Sustainable finance.

Det foreligger ikke en egen komite for standardisering i CEN i det SN/K 601 startes opp, men det vil være naturlig at komiteen også kobles om mot dette når det er avklart.

Komiteen skal følge og tilpasse seg arbeidet som nå gjøres i Europa på området innenfor taksonomi for bærekraftige aktiviteter.

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 322, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Generelt for alle komiteen gjelder:

 • Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.
 • Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.
 • Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde Samfunn, energi, bærekraft og IKT og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert fra Standard Norge. Reglene finnes på www.standard.no.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 322

Representert i komiteen

 • AMESTO
 • QUANTFOLIO AS
 • SERGEL NORGE AS
 • SINTEF ENERGI AS
 • SINTEF OCEAN AS
 • SKAGEN AS
 • STATISTISK SENTRALBYRÅ