SN/K 572 Krav til gravferdstjenester

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

Komiteens oppgaver er å følge og bidra i revisjonsarbeidet av den europeisk standarden for Gravferdstjenester. Arbeidet omfatter å delta på møter, gi innspill og kommentarer i utarbeidelsen av de dokumenter som er til behandling - innen de frister som er gitt.

Komiteen skal vurdere behov for oversettelse av standardene og behovet for eventuelle norske tilleggsdokumenter.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og møteplan for ett år om gangen.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år og frem til 1. januar 2019.
Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder som ramme for komiteens arbeid.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde SIP og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.